Stray Dog - 1949
director: Akira Kurosawa
cast: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Awaji, Eiko Miyoshi
camera: Asakazu Nakai
country: Japan
Noir.

RETURN